ผู้เขียน หัวข้อ: หนังสือแนวข้อสอบ อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ระนาดเอก) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  (อ่าน 2 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

28-02-2019 , 18:03:51
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 746
    • ดูรายละเอียด

โหลดแนวข้อสอบ อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ระนาดเอก) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


1. ภาค ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 - ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
 - ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจ การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
 - ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
 - พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. ภาค ข ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 - การพัฒนาหลักสูตร
 - การวิเคราะห์หลักสูตร
 - การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 - จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 - การพัฒนาผู้เรียน
 - การบริหารจัดการชั้นเรียน
 - การวิจัยทางการศึกษา
 - สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 - การวัดและประเมินผลการศึกษา
3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
- ความรู้เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชารความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
- ถาม – ตอบ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 2548
- ถาม - ตอบ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549
- ถาม-ตอบ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
9.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
10.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2547 เเก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2551
11.แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
12.แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร (ชุดที่ 1)
- แนวข้อสอบการบริหารสานักงานสมัยใหม่
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบอาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ระนาดเอก) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เข้าดูยูทูบสอบอาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ระนาดเอก) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เข้าดูเว็บที่อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ระนาดเอก) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


 
  
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการอาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ระนาดเอก) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Tags : คู่มือเตรียมสอบอาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ระนาดเอก) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,จำหน่ายแนวข้อสอบ อาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ระนาดเอก) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,คู่มือเตรียมสอบอาจารย์ สาขาดุริยางค์ไทย (ระนาดเอก) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์